Regionsledelsesmøde d. 14. september 2017 kl. 19.00.

Hos Frede

 

Referat.

 

Punkt  1: Referatet fra sidst godkendes og underskrives:

Referatet godkendt og underskrevet.

 

Punkt  2: Meddelelser fra regionslederen:

Anders fortalte, at der bliver afholdt et dialogmøde, omhandlende den nye instruktøruddannelse og træningstilbud i klubben. Mødet er på Fjeldsted Skovkro d. 25. oktober fra kl. 18.00 til 21.30. Hver region kan deltage med 2 personer. Anders har besluttet, at formanden for træningsudvalget og viseregionslederen deltager. (Annette og Anne)

 

Prisen for pilotprojektet er reduceret med 1.000 k., pga. færre kursusdage, og ender på 4.000 kr. pr. deltager.

Den nye insruktøruddannelse vil fremover blive delt op i øst og vest, blive endagskurser og dermed få en reduktion i prisen, da man sparer overnatning, Fremover vil det koste 2.500 kr. pr. deltager.

 

Vi drøftede, om vi skulle sende nogen afsted til 1. kursushold i 2018, og blev enige om, at give Conny, Pia, Per og Erling  tilbuddet. Bliver et punkt på næste trænermøde.

 

Punkt 2a: Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag, men følgende blev nævnt under punktet:

 

Anne fortalte at hun havde søgt SEAS NVE om donation på 10.000 kr. til vores nye instruktøruddannelse. Deadline var 8. september, så der er handlet på eget initiativ.

 

Anders ville gerne vide, om de medlemmer af bestyrelsen, der er på valg i år, ønsker at genopstille. Alle genopstiller. Fra bestyrelsen Anders og Frede og begge suppleanter Jan og Peter.

 

Anne har bestilt lokale til årsmødet d. 16. januar 2018 på Landsbyen i Våbensted. Vi drøftede om vi, igen i år, skulle invitere de medlemmer, der deltager i årsmødet på dagens ret i stedet for kaffe. Sådan bliver det nok, nærmere følger.

 

Punkt  3: Meddelelser fra RKU:

Der er endnu ingen afklaring m.h.t brug af skud på prøver. Dansk Jægerforbund og Ministeriet forventer først en afklaring sidst på året.

Indtil da, er vejledningen at man bruger genladningspatroner, hvor det viser sig, at hver anden klikker.

Anders tager kontakt til Palle Ingemann for at få vejledning om, hvordan vi kan modificere vores adaptere.

 

Der arbejdes på et kommissorium m.h.t rettigheder, forbud og uddelegeringer opgaver fra DRK`s bestyrelse til RKU - gældende fra næste år.

 

Forslag om fælles Hjemmeside for alle regioner samt hovedklub. Dette skulle lette arbejdet og forenkle brugen af siden.

 

Årsmødet nærmer sig, og mange regioner har besvær med at finde medlemmer, der vil tage en tørn i bestyrelsen. Nogle regioner er direkte i fare for, ikke at kunne mønstre en bestyrelse.

 

Punkt  4: Meddelelser fra træningsudvalget:

Træningsudvalget holdt møde d. 15. september hos Annette. Spor i vores region er helt lukket og slukket. Vores 2 sporinstruktører ønsker ikke at fortsætte. Vi drøftede, om vi skulle få en sporinstruktør ude fra, men mente ikke efterspørgslen er stor nok. I stedet skulle vi måske satse på nosework, som nok bliver fremtiden.

 

Pia og Per forbereder en dirigeringsdag for deltagerne på deres basis og åbenklasse hold.

 

Træningsholdene må ikke blive for små, færre end 5 hunde er ikke optimalt, da det med få afbud til træning, vil give for små hold.

 

Pga. træning af trænernes egne hunde, arbejdes der på en rokering af trænere på nogle hold.

 

Annette tilbyder det igangværende hvalpehold nogle ekstra træningsdage i efteråret.

 

Vi har fået lov at afholde en årlig dag med skud i grusgraven. I år påtænker vi en hjælperdag, hvor vi vil træne, hygge og have det sjovt med medlemmer, der har bidraget med at hjælpe til ved regionens aktiviteter i 2017.

 

Annette og Anne har været til møde i Grusgravsudvalget. Man påtænker at anlægge en heste-treck-bane i ”hullet” i grusgraven. Et sted hvor hesteejere kan kommer og træne deres heste på en agillitilignende bane blot for heste. Hunde må også bruge den, når der ikke er heste på stedet.

Vi skal stadig overholde reglerne i grusgraven. Specielt ikke at træne på skråningerne ved grillhytten i yngelperioden fra april til august. Skråningen er overgivet til kommunen og omfatter derfor ikke den tilladelsen, vi har hos NCC. Ornitologisk forening lufter tanken om at kontakte NCC for en aftale om totalt forbud af løse hunde i området. Derfor -  vil vi gerne træne i grusgraven, så overhold gældende regler.

 

Punkt  5: Meddelelser fra prøveudvalget:

Hjælpere til B-prøven på Søholt er med flere forviklinger kommet på plads.

 

Punkt  6: Meddelelser fra aktivitetsudvalget:

Anne forespurgte om muligheden for at rykke datoen for skuet. Det er for meget med D-dag sidst i juni og skue først i august. Hele sommertræningspausen går med planlægning. Det kan dog ikke nås i år, da kalenderen allerede er lagt for 2018.

Vi havde problemer m.h.t kritiksedler på skuet. Vi plejer at skrive i hånden, men det er der mange ringsekretærer, der ikke vil mere. Vi vil undersøge, hvad vores naboregioner gør, og hvad vi selv skal gøre. Skal vi investere i pc, computerprogram m.m., er det lige før vi skal overveje om 1400 kr. i overskud på skuet, er arbejdet værd.

 

Frede har meldt sig som tovholder til hjælperdagen i grusgraven.

 

Punkt  7: Meddelelser fra materialeudvalget:

Der er købt 6 mm. patroner til startpistoler. Købt ænder og solgt 100 duer. Vi undersøger markedet for nye præmiegenstande i stede for vinglas. Måske kaffekrus med logo.

 

Anders efterlyser aviser til vildtet i fryserne. Vi vil gerne samle, men Frede går til Folketidende for at få en stak der.

Anders vil gerne have vi indkøber plastkasser med låg til vores vildt. Selv om vores prøver er i sensommeren, er der straks spy i det, når vi opbevarer det på prøverne. Anders undersøger og køber 6 støv-og stødsikre kasser.

 

Punkt  8: Økonomi:

Conny redegjorde for økonomien og tager i nær fremtid kontakt til Gert for en gennemgang af budget og regnskab.

 

Punkt  9: Meddelelse til Retrieveren.

Årsmøde, hvem genopstiller, opfordre folk til at stille op.

 

Punkt 10: Nyt til Hjemmesiden.

Årsmøde, genopstilling, opfordring til nye medlemmer.

 

Punkt 11: Næste møde:

Den 11. oktober, måske hos Peter. Nærmere følger.

 

Punkt 12: Eventuelt.

Skal vi have en årsfest for bestyrelse og trænere som tak for indsatsen i 2017. Hvornår, i hvilken form og hvor. Der arbejdes videre på forslaget.

 

Sakskøbing Hundeforening har forespurgt, om vi vil være med til at investere i en ”prutposeautomat” til ophængning i Slemminge.

Vi mener ikke de folk, der lader deres hunde besørge på træningspladsen, er klubbernes medlemmer, og heller ikke, at det er vores opgave at forsyne lokalområdet med poser. Desuden tror vi ikke, at de folk, der undlader at samle op, vil gøre det selv om poserne hænger der. Vi har kun 2 ud af 6 hold, der træner i Slemminge, så vi svarer nej tak til forslaget.

 

Ref. Anne

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster