Referat fra Årsmøde i region Lolland – Falster 20/1 2015.

i "Landsbyen" Våbensted.

 

Dagsorden i flg. Vedtægter.

 

 

Referat:

 

Peter bød velkommen til 27 fremmødte medlemmer og mødet fortsatte efter dagsordenen.

 

A. Valg af dirigent:

Ib Lyck.

 

B. Valg af sekretær:

Anne Funch.

 

C. Valg af 2 stemmetællere:

Jytte Rasmussen og Mette Hansen.

 

D. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse, samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.

Beretningen fremlægges af formanden for klubben og formændene for udvalgene.

Peter, oplyste at der pt. er 128 medlemmer i regionen, hvilket i forhold til sidste år er en tilbagegang på 7 medlemmer. De 128 medlemmer fordeler sig således: 3 uden for racetilhør, 3 Chesapeake Bay, 3 Curly coated, 14 Flat coated, 29 Golden og 76 Labrador. Tilbagegangen ses over hele landet og er ikke kun et fænomen hos os.

 

Derefter fortalte Peter om, hvordan ledelsen blev konstitueret efter årsmødet i 2014, en konstituering, der hurtigt blev ændret, da Andreas Hornbæk trak sig pga. uddannelse. Andreas` farvel gav ligeledes anledning til rokeringer i et par udvalg.

 

Herefter gav Peter ordet videre til de forskellige udvalgsformænd.

 

Træningsudvalget v. Anders Steffensen:

Der har i løbet af året været afholdt mange gode træninger på alle niveauer. Lige fra hvalp til vinder. I alt har 167 hunde og deres førere været til træning, samt 51 har været til heldagstræning. Det har været lærerigt, udfordrende og spændende både for instruktører, førere og ikke mindst hundene. Træningerne har været bygget op om socialt samvær og hygge, da vi mener, det er under disse forhold, vi gensidigt lærer mest.

 

Året har budt på gode traditioner, som træningsweekend hos Ib og Betten, men også på nye tiltag, som vildttræning, som primært Jan og Jytte har stået for. Dette har været en stor succes og vil blive videreført i 2015.

 

Anders takkede trænere og hjælpere for deres engagement og brug af tid, og opfordrede samtidig medlemmer til at melde sig, hvis de kunne tænke sig at uddanne sig til træner. Dette for at aflaste vores til tider belastede trænerstab.

 

Anders skød træningen i 2015 i gang ved, at meddele at Spor starter den 7. februar og øvrige træninger fra hvalp til åben klasse starter anden weekend i februar.

 

Prøveudvalget v. Peter Rasmussen:

Der er afholdt 4 prøver, 2 officielle og 2 uofficielle.

5. april: C-prøve i Holmskoven, prøveleder Anders Steffesen, 36 deltagende hunde. Brugsprøve 7 hunde bestod.

 

17. april: WT hos Betten og Ib, Egon Nielsen prøveleder, 49 hunde deltog.

 

6. september: B-prøve på Søholt, prøveleder Peter Rasmussen, 80 hunde deltog. Brugsprøve 3 hunde bestod.

 

28. september: Uoff. WT hos Betten og Ib. Prøveleder Anders Steffesen, 33 deltagende hunde. 2 hunde bestod brugsprøven.

 

Peter fortalte om de evige problemer med at finde prøveledere og hjælpere til prøverne, hvor det først efter gentagne opringninger til folk lykkes. Ændrer det sig ikke, må regionen tænke på at drosle ned og reducere tilbuddene.

 

Aktivitetsudvalget v. Hanne Pedersen:

Hanne fortalte at udvalget havde holdt et par møder i årets løb. Der var arrangeret forskellige kurser. Den 25. maj blev der afholdt Klikker kursus i Slemminge med Henriette Marqvardsen som instruktør. Kurset var efter først til mølle og et tilbud til trænere og medlemmer.

 

Træningsweekend blev afholdt første weekend i juli hos Betten og Ib. Der deltog 23 betalende kursister og 6 af vore egne trænere. Dagen blev ledet af 3 udenbys trænere, der var en god stemning og et pragtfuldt vejr. Lørdag aften blev der sædvanen tro hygget med god mad fra grillen.

 

Den 21. september var trænerne indbudt til et kursus i "Hundens kropssprog og mimik", ligeledes i Slemminge og med Henriette som oplægsholder.

 

Derefter gav Hanne ordet videre til Anne, der fortalte om D-dagen. D-dagen blev afholdt d. 29. juni og havde 29 deltagende hunde. Det var et regulært regnvejr, men alle prøvede at få det bedste ud af dagen. Vi fik mange positive tilbagemeldinger, men også sure miner. Specielt den alternative bane, der bygger på kontakt og samarbejde, skaber debat. Hunde og førere, især hvalpe, ung hunde og nybegyndere har en fest og synes det er sjovt, førere og vinderklasse hunde har generelt et problemer med banen og nogen synes det er noget pjat. ( Jan og Betten gav udtryk for, at den alternative bane var god og sjov og skulle fortsætte, sure deltagere eller ej)

 

Ordet gik videre til Karin, der fortalte om skuet. Søndag d. 3. august afholdt vi traditionen tro skue i Knuthenborg Safari Park. Vi havde den store glæde, at 60 hunde deltog. Det var rigtig dejligt, men der er plads til endnu flere, når vi byder velkommen til årets sommerskue den 2. august 2015. Vejrguderne var bestemt ikke med os, det regnede ned i stænger, så bedømmelserne flere gange måtte indstilles, men det til trods, var der en rigtig god stemning og godt humør hele vejen rundt.

 

Spor v. Hanne Pedersen:

Hanne fortalte, at man startede med en introduktionsdag d. 18. juni i Nr. Vedby Grusgrav. Flere var mødt op og 7 fortsatte. Kursisterne gik til den med krum hals og man sluttede med en prøve den 12. oktober, hvor Bodil var dommer. På prøven gik 2 et overnatningsspor og de øvrige gik et 4 timers spor. Hanne har lavet aftale med en skov på Nordfalster og hun og Ida fortsætter med sportræningen med opstart d. 7. februar.

 

Materialeudvalget v. Peter Rasmussen:

Peter startede med at takke Merethe for at vi stadig må opbevare alt vores grej hos hende.

 

Vi har 9 frysere, der efter jagtsæssonen næsten er fyldt op. Der er i årets løb indkøbt diverse træningsudstyr, dummyer, liner, fløjter m.m. Ligeledes vin til dommere og hjælpere, samt præmieglas og gaver.

 

Peter sluttede beretningen med at takke terrænværter, trænere, prøveledere, dommere og hjælpere for et godt år.

 

Herefter var der mulighed for spørgsmål til beretningen.

Ib Ørum efterlyste orientering om fremtidigt arbejde og mente det skulle med før godkendelse, når det stod sammen i dagsordenen. Dette blev afvist, selvom Ib Ørum mente, der så var fejl i dagsordenen. Dagsordenen er lavet efter DRK ´retningslinier.

 

Beretningen blev vedtaget

 

Det fremtidige arbejde i regionen  v. Peter Rasmussen:

Første weekend i februar afholder DRK trænertræf for klubbens trænere på Fyn. I år er det Rita Kokeny fra Ungarn, der er indbudt til at komme med input om markprøvetræning og uddannelse af hunde.

 

Første og eneste træningspas i foråret starter i weekenden d. 14. og 15. februar. Der bliver kun et træningspas i foråret, pga. vores tilrettelæggelse af DM for hold. Træningspasset slutter med c-prøve og brugsprøve d. 12. april.

 

Herefter ser kalenderen således ud:

6. juni DM for hold: 28. juni D-dag: 4. og 5. juli træningsweekend: 2. august skue: 27. september uoff. WT og brugsprøve.

 

Der var forskellige bemærkninger til aktivitetskalenderen.

Ida mener ikke træningerne skal drosles ned pga. DM. Anders fortalte at arrangementet er så stort, så vi er nødt til at prioritere og det viser erfaringerne fra Fyn er nødvendigt. Jan sublerede med, at det er ok at regionen skærer ned, andre regioner tilbyder 2 træningspas om året, så skal regionen ikke klandres for, at man dropper et. Frede mindede om, at der skal bruges ca. 40 personer til DM, og det er et stort maskineri, at få op at køre.

 

Egon forstår ikke hvorfor eksternt medlem i prøveudvalget ikke har været indkaldt til planlægningsmøde om datoer for aktiviteter. Peter fortalte at vi har faste terminer til vores prøver. Frede supplerede med, at det i forvejen er svært at koordinere datoerne, og det ofte sker, at regionerne imellem må rokere, for at få det hele på plads.

 

Jan forstår ikke, vi ikke modtager hjælp udefra, når vi er tilbudt det. Anders siger vi kan godt selv og vi henter den hjælp, der er behov for.

 

E. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge, samt budget for indeværende år:

Budgettet var omdelt til medlemmerne og Karin gennemgik hovedposterne.

Ib spurgte om der var spørgsmål og Ida spurgte om, hvordan man lønnede bestyrelsen, når der var så mange penge i kassen.

Karin fortalte, om den aflønningsform vi har valgt, hvor vi i stedet for at få udgifter refunderet efter hvert møde, holder en fest en gang om året, hvor ægtefælle bliver budt med, som tak for lån.

 

Budgettet blev vedtaget og Karin gik videre med budget for indeværende år. Karin gennemgik budgettet, der på mange poster var reduceret, pga. det neddroslede aktivitetsniveau forårsaget af DM.

Jytte spurgte til budget for DM og Karin måtte sande, at hun havde glemt at sætte de 3.500 kr. for regionens deltagelse I DM på budgettet. Dette vil blive rettet.

 

F. Valg til regionsledelsen:

Der var 4 medlemmer på genvalg Karin, Per, Anne og Nick, alle genopstillede. Derudover opstillede Annette Olsen.

 

Alle formalier vedrørende valget blev overholdt og valget blev afviklet, med følgende resultat.

Annette Olsen 8 stemmer (2. suppleant)

Nick Rasmussen 9 stemmer (1. suppleant)

Karin Høj-Jørgensen 18 stemmer

Per Lindsten 16 stemmer

Anne Funch 25 stemmer

 

G. Valg af revisor samt revisorsuppleant:

Gert Mikkelsen blev foreslået som revisor, modtog valget.

Ib Lyck blev foreslået som suppleant, modtog valget.

 

H. Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag.

 

I. Eventuelt:

Der blev uddelt to 25-års nåle. Til John Jensen og Jette Petersen. Der blev også uddelt to 40-års nåle til Susanne Tillge og Merete Hansen. Stort tilykke til alle fire.

 

Fighterpokalen blev i år uddelt til Jørgen Jørgensen og hans labrador Balou. Anne fortalte om begrundelsen for, at et enigt trænerteam havde peget på dem. Jørgen er en fighter, der ikke har givet op overfor et vedholdende stort godmodigt legebarn, der til hver tid efterlyser en fest. Har nu rykket så meget, at der satses på bestået brugsprøve efter forårets træningspas.

 

DM for hold:

Anders fortalte om forberedelserne til DM.

Anders er prøveansvarlig, Egon er tovholder for postmestrene, som er på plads, dommerne er arrangeret, administration og forplejning ligger hos Karin, indbydelse og katalog er delegeret ud til Søs og Grete med Anne som tovholder.

 

Der er indkøbt vildt og man agter at indkøbe kastemaskiner.

 

M.h.t. regionens hold, træner alle vinderklassehunde med Lars og Helle i første forårspas for egen regning. Derefter vælges holdet ud og træner videre mod DM med Lars som træner. Denne træning betaler regionen. Holdleder vælges blandt dem, der ikke kommer på hold, da vedkommende kender hundene. Øvrige vinderklasse førere, der ikke kommer på hold, forventes indgå i arrangementet, som hjælpere på et eller andet niveau.

 

Efter dette punkt var årsmødet slut og Ib takkede for god ro og orden og en god debat.

 

Ref. Anne

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster