Referat fra Årsmødet 2016 på Landsbyen i Våbensted

 

 

 

Årsmøde.

Landsbyen Våbensted d. 19. januar 2016 kl.19.00.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Referat.

 

 

A: Valg af dirigent:

Ib Lyck Hansen

 

B: Valg af referent:

Anne Funch.

 

C: Valg af 2 stemmetællere:

Lise Barfoed-Høj og Jannie Frederiksen.

 

D: Ledelsen aflægger beretning til godkendelse, samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde:

Beretningen fremlægges af regionsleder Peter Rasmussen., samt formændene for de enkelte udvalg.

 

Peter oplyste, at der pr. 31. december 2015 var 130 medlemmer i regionen, hvilket er et plus på 2. De 130 medlemmer fordeler sig således: 86 labrador (76 sidste år) – 25 Golden (29 sidste år) - 13 Flatcoated (14 sidste år) – 2 Chesapeake Bay (3 sidste år) – 1 Curly coated (1 sidste år) og 2 uden for racetilhør ( 3 sidste år).

 

Derefter fortalte Peter, hvordan bestyrelsen for 2015 konstituerede sig efter årsmødet:

Peter Rasmussen – regionsleder

Karin Høj-Jørgensen – viceregionsleder

Anders Steffesen – RKU medlem

Anne Funch – sekretær

Per Lindsten – hjemmesiden

Øvrige: 

Hanne Pedersen

Frede Juul Hansen

Suppleanter:

Nick Rasmussen 1. suppleant

Annette Fjordbak Olsen  2. suppleant

 

Vi har arbejdet i de 4 udvalg og i forbindelse med DM, blev der oprettet et nyt udvalg, bestående af Anders Steffesen, Egon Nielsen, Karin Høj-Jørgensen og Anne Funch.

 

Herefter blev stafetten givet videre til de forskellige udvalgsformænd.

 

Ib gav ordet til Anders Steffesen, formand for træningsudvalget:

Anders beretter: I 2015 har vi haft 2 træningspas (1 blev droppet pga. planlægning af DM), plus et par hel – og halvdagstræninger. Alle hold har været godt besøgt, også spor træning har der været interesse i, hvilket er dejligt.

 

I Februar sendte vi 10 trænere til det årlige instruktørseminar på Fyn og i foråret sendte vi 3 trænere til Fyn, hvor Birgitta Staflund holdt markprøveseminar.

 

Vi har fået et nyt trænerføl, det er Mai-Britt Karcz, der følger hvalpe- og brugsprøveholdet med henblik på en træneruddannelse.

 

For ca.1½ år siden indførte vi en ny træningsmetode, den trækker en rød tråd fra hvalpeholdet og videre op gennem de øvrige hold. Det ser vi nu stor effekt af, da de hunde og førere, der kommer fra brugsprøveholdet til basisholdet, i forvejen er godt rustet og kan mange af grundstenene i de øvelser, vi ellers plejer at starte op med til nye. Skal der gøres status mener Anders, vi leverer en god træning, som vi godt kan være stolte af.

 

Alt er dog ikke sukkersødt, vi mangler trænere til aflastning af de få trænere vi har. Hvis nogen har lyst til, at dele ud af deres erfaringer eller går med en træner i maven, så meld jer gerne til en af os i ledelsen.

 

Fremtid:

Vi har planlagt 3 træningspas + spor i 2016, dertil kommer nok også nogle hel- og halvdagstræninger gennem året. Følg med på hjemmesiden og se hvornår der starter hold op.

 

Til sidst takkede Anders regionens trænere for alle de timer, de har stået på træningspladsen. Uden deres indsats ingen træning.

 

Derefter gav Ib Lyck ordet videre til Hanne Pedersen og sportræning:

Træningen startede op i februar på Vennerslund, der var 7 kursister, heraf 2, der var øvet og mest gik 20 timers spor, de øvrige gik spor lagt på dagen. Alle var engageret i træningen og derfor afsluttede man træningspasset med et spor Ida og Hanne havde lagt, som var det en prøve. Bodil var dommer og gav hver hundefører en kritik.

 

Den 19. april afholdt region Lolland/Falster sin første uoff. Schweiss prøve. Dommer Niels Christoffersen (off.) dømte hundene på en vellykket prøve, hvor Bodil var hjælper til alt det praktiske på dagen.

 

Ib Lyck spurgte til spørgsmål til årsberetningen fra træningsudvalget:

Betten ville gerne takke Pia for hendes trænergerning på åben klasse. Pia er altid præcis og velforberedt og leverer en rigtig god træning, som Betten er meget glad for.

 

Jan vil gerne takkehvalpeholdets trænere for engageret, afvekslende og inspirerende træning, som han har været glad for at deltage i.

 

Derefter gik Ib Lyck videre til Frede J. Hansen, der berettede om prøveudvalget:

Der har været afholdt 3 prøver, 2 uofficielle og 1 officiel.

 

C-prøve 12. april i Hannemosen  - prøveleder Frede J. Hansen:

Frede fik sin ilddåb som prøveleder, da teltet, der var sat op dagen før, pga. storm hang oppe i et træ og indskrivning derfor i hast måtte rykkes ind i terrænværtens drivhus. Der var 41 hunde til start til markprøven og 5 hunde bestod brugsprøven.

 

B-prøve 5. maj på Søholt Gods:

Prøveleder skulle have været Peter, men da han ventede på en operation, overtog Frede, og fik igen sin ilddåb, nu som prøveleder på officiel prøve. Der var tilmeldt 86 hunde til markprøven og 3 hunde bestod brugsprøve.

 

U.WT. 26. september hos Betten og Ib. Prøveleder Nick Rasmussen:

Der var 30 deltagende hunde og 2 bestod brugsprøven.

 

Anders Steffesen fortsatte med at fortælle om DM for Hold:

Anders indledte med at sige; ” vi holdt et SUPER godt Hold DM på Kærstrup Gods.” Det blev en succes, hvad der dog ikke var tegn på i starten. Det ene problem afløste det andet.

 

Vi oprettede en styregruppe bestående af Karin Høj-Jørgensen og Anne Funch, der stor for det administrative, Egon Nielsen som post ansvarlig og Anders Steffesen som DM ansvarlig. Erling Bådsager, Per Lindsten, Frede J. Hansen og Lena Andreasen blev postmestre og lavede 4 superposter. Alt blev afprøvet til punkt og prikke, og alt klappede, da dagen oprandt.

Alle gjorde en indsats for at det skulle blive en god dag, hvilket smittede af på den gode stemning, der herskede overalt, når man bevægede sig ud på de 4 poster.

 

Anders takkede vores terrænvært på Kærstrup, Marrie-Perri og Arve for at være meget imødekommende, alle vores hjælpere, der troligt mødte op, når deres post skulle afprøves, Erling, Per, Frede og Lena for al den tid de har lagt i deres poster og Karin, Anne og Egon for et virkeligt godt samarbejde.

 

Ib spurgte til spørgsmål til beretningen:

Jytte Rasmussen takkede ledelsen ikke at havde lyttet til ” sure, gamle r--huller” der sagde, at vi ikke var i stand til at arrangere et DM. Godt I ikke lyttede, for I kunne jo.

 

Lise Barfoed-Høj synes, vi i alt dette glemmer vores hold, der deltog og alle de mange timer, der var lagt i træningen af hundene op til DM.

 

Egon Nielsen mangler, som eksternt medlem af prøveudvalget, indkaldelse til planlægning af aktiviteter. Frede svarer, at han 2 gange havde forsøgt af få Egon med, uden resultat. Nick Rasmussen meddelte, at han også prøvede at få Egon med til planlægning af WT. Frede sluttede med at tilføje, at der ikke havde været indkaldt til direkte møder i prøveudvalget og datoerne er fastlagt gennem RKU.

 

Egon savner sommertræning, som det var før, drive- inn, hvor man betaler for de gange, man kommer. Anders forklarede at sommertræning stoppede, fordi der ikke var deltagere nok. Det har været oppe i udvalget, så døren er ikke lukket.

 

Egon spurgte til skuret i Slemminge, hvor kommunen har postet mange penge ind på renovering. Hvordan går det med det?. Frede fortalte, at han var ved at isolere og havde lovet at lokalet stod færdig til opstart af hvalpe/lydighed midt i februar.

 

Derefter gik Ib videre og gav ordet til Hanne Pedersen og aktivitetsudvalget:

Hanne fortalte at aktivitetsudvalget bestod af formand Hanne Pedersen, Annette Olsen og Anne Funch. Gennem året er der blevet afholdt møder, hvor årets aktiviteter er blevet planlagt, ligesom udvalget har været behjælpeligt med DM.

 

Den 28. juni holdt vi D-dag hos Betten og Ib:

Anne Funch var leder af arrangementet og fortalte at 31 hunde mødte op, og det selv om der i ugen op til i alle medier blev oplyst om et parvovius udbrud i Nakskov. Dommere og hjælpere havde tilrettelagt dagen, så den byggede på succes og indlæring i stedet for afprøvning. Mange roste dagen og gav indtryk af, at de havde fået noget med hjem, de kunne arbejde videre med. I år var der arrangeret brugsprøve på dagen, 8 hunde bestod.

 

Anne opfordrede til at flere meldte sig som hjælpere til aktiviteter, så det ikke altid er de samme, der må lade deres egen hund blive hjemme, for at yde noget for andre. Ligeledes er det et problem, at den ansvarlige for en aktivitet selv må stå på en post gennem hele dagen. Er man ansvarlig, burde man være til rådighed som problemløser, afløser eller andet, der kan opstå rundt om på posterne. Håber at folk vil indse, at vil man nyde, må man også af og til yde.

 

Den 4. og 5. juli var der træningsweekend også hos Betten og Ib:

Instruktører var Carsten Druekær, Pia Bielefeldt og Henrik Poulsen.

 

De 17 hunde, der var tilmeldt, fik en lærerrig dag ud af det. Regionen vil gerne takke Betten og Ib for endnu engang at stille deres dejlige perle til regionens rådighed. I 2016 bliver der igen træningsweekend hos Bette og Ib, dog bliver arrangementet i privat regi, da Betten selv står for arrangementet.

 

Den 2. august havde vi skue i Knuthenborg Park:

Der var fremmødt 56 hunde. Karin Høj-Jørgensen var skueleder.

Dommer var Michael Kristensen. Brugsprøvedommer Ib Lyck og dommer for barn og hund Anne Funch.

I år var vi heldige med vejret, sol hele dagen, ikke for varmt og alle hyggede sig. En god stemning.

 

Anne Funch og Annette Olsen har udarbejdet teksten til en velkomstpjece om regionen, som nye medlemmer fremover vil få tilsendt. Søs Maxner og Grete Christiansen har velvilligt lovet at færdiggøre den med billeder og layout.

 

Udvalget takker alle som hjælper til på vores arrangementer, uden dem kunne vi ingen arrangementer lave.

 

Ib spurgte til spørgsmål og bemærkninger til beretningen:

Betten oplyste, at træningsweekenden i år vil foregå nøjagtig som de foregående år. Carsten Druekær og Pia Bielefeldt er 2 af de instruktører, der kommer. Eneste ændring er, af regionens trænere ikke i år deltager gratis.

 

Derefter gav Ib ordet videre til materialeudvalget og Peter Rasmussen:

Peter fortalte, at udvalget var blevet udfordret i år. Udover det sædvanlige indkøb af vildt og træningseffekter, har vi købt 3 kastemaskiner fra USA. Ligeledes er der indkøbt nyt telt, samt borde og stole til skuret i Slemminge. Det værste var nok, at et stik til en fyldt fryser var revet halvt ud, og det var ikke en rar opgave af få den tømt og renset. Derudover viste det sig, da vi skulle læse strøm af, at måleren havde stået stille siden sidste aflæsning. Vi fandt en løsning på det problem og takker Merethe for, at hun trods stank i flere uger, stadig vil huse os.

 

Ib spurgte til spørgsmål. Der var ingen, og vi gik videre til Hjemmesiden:

Per fortalte, at en ny Hjemmeside er lige på trapperne. Den er overskuelig og ret nem og mobilvenlig. Den bygger på det samme, som flere andre regioners hjemmeside.

 

Dermed var beretningen slut og Ib sendte beretningen til godkendelse:

Beretningen godkendt.

 

Derefter gav Ib ordet til Peter Rasmussen og fremlæggelse af fremtidigt arbejde:

Peter gav udtryk for sin bekymring for regionens fremtid. Hans bekymring gik ud på, at ingen vil deltage i bestyrelsesarbejdet, ingen vil uddanne sig til prøveledere, trænere og dommere. Det bekymrer ham, at vi altid mangler hjælpere til vores arrangementer.

 

Det bekymrer ham, at tidligere meget aktive personer i DRK nu henviser til RJK træning og prøver. Er vi, selv om vi de sidste 8-10 år har gjort meget for at dygtiggøre vore trænere, sakket bag ud?.

 

Det bekymrer ham, at vi trods en stor indsats ikke har formået at få mere end en håndfuld hunde over begynderklassen på prøver. Er vi ikke dygtige nok, eller er vi en klub med folk uden ambitioner.

 

På trods af det, har vi igen i år sat et program op. Vi sender 6 trænere på seminar på Fyn og vi sender deltagere på trænerkursus i marts. Der kommer 3 træningspas hen over året, en C-prøve, en UWT i foråret, en B-Prøve til efteråret, en D-dag midt på sommeren og et skue i august.

 

Peter ønsker den nye regionsledelse rigtig god arbejdslyst og takker samtidig for godt samarbejde.

Ligeledes takker han hele holdet bag DM og terrænvært, samt alle vore trænere og alle som har bidraget til regionens trivsel.

 

Ib spurgte til spørgsmål og bemærkninger:

Ib Lyck kom med følgende betragtning. Jeg tror, der skete en ændring i klubben, da den gik fra at være en medlemsforening til at være en forretning. Det gælder nok bare generelt i samfundet, at hvis vi køber en vare, så tænker vi ikke på udbyderens problemer med at levere den.

 

Jan Sørensen spurgte til træning af unge hunde med henblik på unghundemesterskabet. Anders fortalte at holdet bliver oprettet og med ham som træner.

 

E: Ledelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse og decharge, samt budget for indeværende år:

Peter fortalte, at vi var uden kasserer, da Karin var gået ud af bestyrelsen sidst på året. Nick ønskede ikke, som første suppleant, at gå ind i bestyrelsen, dermed indgik Annette Olsen, der var 2. suppleant, i regionsledelsen. Ingen ville overtage posten som kasserer, så resultatet blev, at Peter påtog sig at betale indkomne regninger. Peter fortalte, at han havde en meget god ven i Karin, hun hjalp ham og sammen fik de afsluttet regnskabet og lagt et nyt budget. Regnskabet blev sendt til Gert, der som revisor gennemgik det og efter et par gange frem og tilbage var regnskabet klar til godkendelse.

 

Peter gennemgik regnskabet og Ib spurgte efterfølgende til bemærkninger:

Frede J. Hansen spurgte til, hvorfor de 3 dyre kastemaskiner ikke stod opført som aktiver. Til dette svarede vores revisor Gert Mikkelsen, at regionsledelsen havde valgt ikke at afskrive på dem.

 

Derefter blev regnskabet sendt til godkendelse og blev godkendt.

 

Derefter gennemgik Peter budgettet for 2016:

Budgettet for 2016 fremkommer med et forventet underskud, hvilket skyldes, at regionen i 2016 investerer i en ny Hjemmeside.

 

Efterfølgende blev der en debat om budget og underskud og overskud. Egon mente, det var godt vi havde investeret i regionen, da hovedklubben havde ret til at sige haps og tage, hvad vi har i kassen. Peter fortalte at DRK havde bedt om at få indsendt regneskab før årsmødet, da de ville vide, hvor mange penge, der ligger i regionerne. Der var enighed om, at med lidt færre medlemme, lidt færre deltagere til vores arrangementer, er det et fornuftigt budget, der er lagt.

 

F: Valg til regionsledelsen:

Ib bad forsamlingen holde ørerne stive, og derefter gennemgik han de muligheder, der var for valget til ledelsen.

På valg er Peter, Anders, Hanne og Frede, kun Anders og Frede genopstiller.

Af de to suppleanter, Nick og Annette, ønsker Nick ikke at genopstille og Annette er gået ind i bestyrelsen. Derudover har Mai-Britt Karez meldt sin kandidatur. Som det ser ud, kan vi stemme på 3 ( Anders, Frede og Mai-Britt) og derved kun blive 5+1 i bestyrelsen. Derfor opfordrede Ib til, at flere meldte sig. Annette spurgte Conny Olsen (der er meget aktiv hjælper til vores arrangementer) og hun sagde ja. Da ingen andre meldte sig, blev Conny skrevet på stemmesedlen. Der var nu 4 navne at stemme på, og der måtte sættes 2 krydser. Der var 26 stemmeberettigede og da stemmerne var talt op, viste resultatet, at følgende kom i bestyrelsen: Anders med 23 stemmer og Frede med 18 stemmer, suppleanterne blev Conny Olsen 1.suppelant og Mai-Britt Karcz 2. suppleant.

 

G: Valg af revisor og revisorsuppleant:

Gert Mikkelsen blev valgt som revisor og Ib Lyck Hansen som revisorsuppleant.

 

H: Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag.

 

I: Eventuelt:

Peter hædrede Lise Barfoed-Høj for 25 årsmedlemskab i DRK, og overrakte hende 25-års nålen.

 

Jan Sørensen spurgte, om uddelingen af Fighterpokalen helt var droppet, eller der ikke var nogen der havde fortjent den. Peter bekræftede, at den ikke blev delt ud.

 

Anders rejste sig op, og takkede på bestyrelsens vegne Peter for lang og tro tjeneste i regionen. Både som medlem og som regionsleder. Peter har taget aktivt del i aktiviteter, truffet mange beslutninger, både dem der blev taget godt imod og de mere kedelige. Vi håber, du stadig vil have lyst til at hjælpe til med vores arrangementer også i fremtiden. Ligeledes håber vi, at den nye bestyrelse må trække på din erfaring og viden omkring arbejdet i regionen. Tak for din indsats. Frede bad forsamlingen rejse sig og give Peter en hånd.

 

Dermed var årsmødet slut og Ib takkede for god ro og orden.

Ref. Anne

 

 

Tilbage

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster