Årsmøde 2018

Landsbyen i Våbensted d. 16. januar 2018.

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

 

 

Referat.:

Anders bød velkommen til 26 fremmødte medlemmer, hvoraf de 25 havde hygget sig med dagens ret, som regionen var vært for.

Derefter fortsatte mødet efter dagsordenen.

 

Punkt 1: Valg af dirigent:

Ib Lyck blev foreslået, og modtog valget.

Ib begyndte med at konstatere at Årsmødet var lovligt varslet og dermed gyldigt.

 

Punkt 2: Valg af referent:

Anne Funch blev foreslået og accepterede valget.

 

Punkt 3: Valg af 2 stemmetællere:

Jytte Rasmussen og Pia Pedersen blev foreslået og modtog valget.

 

Punkt 4: Ledelsen aflægger beretning til godkendelse, samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde:

Ib forklarede, at bestyrelsen havde besluttet, at årsberetningen ville blive fremlagt af formanden og udvalgsformændene for diverse udvalg.

 

Formand Anders Hasgaard Steffesen:

Anders startede med at sige, at han synes, at året alt i alt er gået godt. Der er altid noget at arbejde med, men der har været et fornuftigt samspil i regionsledelsen. Det vil han sige tak for.

 

Han takkede trænerne for at gøre en stor indsats og bruge rigtig meget tid.. Synes det er dejligt de er så engagerede.. Håber den nye træneruddannelse giver noget med i bagagen, som kan bruges på træningspladsen. Han fortalte, at vi sendte 3 trænere af sted på kursus og alle 3 bestod og kan nu kalde sig DRK-trænere. Opfordrede til at give dem en hånd.

 

Vore trofaste hjælpere, og dem der har snuset til hjælper gerningen, takkede han også for det store arbejde de havde lagt i 2017. Han indrømmede, at han ved B-prøven havde misbrugt nogle groft, og at det var meget presset, men dejligt at se at alle sørgede for, at prøven blev afviklet så ens som muligt.

 

Derefter takkede han vores terrænværter gennem årets løb. En særlig tak til Betten og Ib for altid at have lyst til at have os på besøg, når vi bruger deres terræn.

Merethe i Forneby skal have en stor tak, fordi vi må have alle vores ting hos hende og komme og gå, når vi vil.

 

Status på medlemmerne:

Medlemmer i alt: 125 (2 mere end sidste år)

Medlemmerne fordelt i race: Labrador 83 - Golden 25 – Flatcoated 12 – Curly Coated 2 – Chesapeake 2 – og 1 uden tilhørsforhold.

 

Da der ingen spørgsmål var til Anders, gav Ib ordet til træningsudvalgsformand Annette Olsen:

Annette fortalte, at træningsudvalget består af Jan Sørensen og Annette, med Annette som formand. Senere kom Palle Rasmussen og Pia Pedersen med som eksterne medlemmer. Der har været afholdt 3 møder, hvor træning og årets gang er blevet drøftet.

 

Der har været en del kursister igennem på alle holdene, hvilket er dejligt.

Hvalpe- og brugsprøve/lydigheds holdene startede op med en fælles info aften, hvor kursisterne over en kop kaffe blev orienteret om træningen, kunne drøfte gensidige forventninger og få informationer om, at træningen ville blive afholdt i Slemminge, men også i grusgraven og i skoven. På aftenen var der også lidt teori og mulighed for at stille spørgsmål.

 

Alle hold har haft et forårs og et sommerhold, samt et hold om efteråret. Dog har hvalpeholdet haft ekstra træningspas pga. stor efterspørgsel.

Gennem året har på træningspladserne haft 38 hvalpe – 32 til lydighed/brugsprøve – 16 basis hunde – 47 hunde på de 2 åbenklasser og 6 hunde i vinderklassen.

Jan og Peter har haft 1 x vildttræning med 5 hunde – Per og Pia har haft en 1/2dags dirigeringstræning med 7 hunde.  23 hunde har været til brugsprøve, heraf har 20 bestået.

 

Betten og Ib havde igen i 2017 arrangeret trænings weekend, hvor nogle af vore trænere deltog.

 

Annette sluttede med at fortælle at Frede, Anne og hende selv havde været på trænerkursus og bestået eksamen. Efterfølgende sender vi i 2018 et nyt hold af sted på kursus. Et kursus, der bliver mindre udgiftstungt end det første, da det udbydes 2 steder, et i Jylland og et på Sjælland, og man derved sparer overnatning og for nogles vedkommende bropenge. De nye kursister er Conny, Pia, Per og Erling.

 

Ingen spørgsmål og Ib gav derefter ordet til Frede, der berettede fra Prøveudvalget:

Frede fortalte, at der i 2017 har været afholdt 4 prøver og 1 hjælperdag. Fordelt over året således:

 • 22. april Uof. WT i Holmeskoven, prøveleder Peter Rasmussen, 47 deltagende hunde.
 • 27. maj Of. WT på Kærstrup Gods, prøveleder Andreas Nielsen, 48 deltagende hunde (58 tilmeldte)
 • 27. august Golden B-prøve hos Betten og Ib, prøveleder Anders Steffesen, 54 deltagende hunde og til en Kvalifikationsprøve 4 deltagende hunde.
 • 30, september B-prøve på Søholt Gods, prøveleder Anders Steffesen 102 deltagende hunde (122 tilmeldte)

Frede beklagede, at så mange hunde melder fra på dagen, det gør det svært at beregne forbrug af vildt m.m.

 

18. november Hjælperdag i Nr. Vedby Grusgrav. 13 tilmeldte og 13 deltagende, Vejret var ikke med os, men med afskærmning af Infohytten, kunne vi efter endt leg med hundene i grusgraven, hygge os med grillmad, som Føtex havde sponseret gennem Mette. Vi vil prøve at være lidt tidligere ude i 2018, så flere har mulighed for at deltage.

Frede udtrykte stor tak til alle frivillige hjælpere, dommere og terrænværter. Uden jer var der ingen prøver. Frede ville også opfordre alle til at få så mange som muligt til at melde sig som hjælpere. Vi mangler frie hænder også dem, der ikke har prøvet det før. Vi har alle været nye engang, og der er altid nogen til at vise vej.

 

Derefter blev ordet givet videre til Anne fra aktivitetsudvalget, da der ingen spørgsmål var fra medlemmerne:

Anne fortalte, at udvalget blev konstitueret med Conny og Anne (formand), og senere kom Mette Hansen med som ekstern medlem. Selv om vi er inddelt i udvalg, hjælper vi hinanden og arbejder som en stor familie, således har Annette deltaget i de tre møder udvalget har holdt i 2017. Her blev foredrag, D-dag og skue planlagt.

 

Annette og Anne er med i et arbejdsudvalg i Bavnehøj Fritidsområde (Grusgraven), hvor vi bl.a. arbejder for at få grusgraven åbnet lidt mere op for os hundefolk. Har fået gennemført en årlig prøve om efteråret og har sagt ja til en heste trec bane, som vi også vil kunne bruge. Opfordrer alle til at overholde reglerne, da vi ellers kan blive helt udelukket fra at bruge området.

 

Fredag d. 5. maj havde vi Carina Graversen nede i Nr. Vedby Gamle Præstegård og fortælle om hundens hjerne, læring og stress. Et rigtig godt lærerigt foredrag, der trods kaffe og kage ad libitum, for 30 kr. kun formåede at trække en snes medlemmer. Ærgerligt af så få ønsker at lære mere, for ”Hvis man tror, man er færdiguddannet, er man mere færdig end uddannet.

 

Søndag d. 25. juni holdt vi vores årlige D-dag, igen hos Betten og Ib, der beredvilligt stiller deres dejlige område til rådighed. Annette Olsen var prøveleder og regionens trænere, bestyrelse og medlemmer var dommere og hjælpere på dagen. Kun på eksteriørposten havde vi hentet udenbys dommer, nemlig Birgit Jordt Adsersen.

Dommer på brugsprøvebanen var Per Lindsten.

Vejret var med os og der deltog 38 hunde, fordelt med 2 små hvalpe, 23 begynder, 9 åben klasse og 4 vinderklasse. Som et forsøg deltog Caroline på 6 år med Molly i Barn og Hund.

 

Søndag d. 6. august Skue ved Stubbekøbing Hallen.

I år kunne vi ikke komme i Knuthenborg Park. Andre hundeklubber skulle have tilbuddet. Vi drøftede Slemminge, Lindeskov og Nr. Vedby, men endte med Stubbekøbing, der ligger centralt, da mange udstillere kommer fra Sjælland.

Vi røg ind i problemer med at skaffe dommere og ringpersonale. Det lykkedes ikke i DRK regi, så vi måtte til DKK, hvilket fordyrede det hele en del. Birgit Sealoy dømte, Pi Rasmussen og Mette Louise Jensen klarede ringarbejdet. De var ikke indstillet på at skrive i hånden, så fremover må vi nok se i øjnene, at vi må investere i pc og trådløs printer, hvis vi vil holde skue.

Igen i år havde vi mange flotte præmier. Royal Canin, HIKE og MAXI ZOO var storsponsorer, og rigtig mange lokale dyrlæger, dyrehandler, kennler og forretninger gav sponsorgaver. Karin Høj-Jørgensen havde tilbudt at hjælpe med præmiefordelingen, så i modsætning til sidste år, hvor vi brugte en hel weekend, klarede vi det på 3 timer i år. Stor tak til Karin.

Der mødte 41 hunde op, og der var lige i underkanten af, hvad man skal være for at det løber rundt. Skuet gav 55kr. i underskud. Spørgsmålet er, om det kan betale sig at lægge så meget arbejde i et skue, og så få et underskud.

Ib Lyck var brugsprøvedommer og regionens trænere, bestyrelse og medlemmer hjalp til på dagen.

Stor tak til alle, der beredvilligt har hjulpet med at få det hele op at køre.

Skal vi have skue i 2018, skal vi kunne udskrive kritikker online: Jane og Jill fra Nord- og Midtsjælland har tilbudt at hjælpe. Vi skal have dommer fra DRK og en god og billig beliggenhed. Karin har tilbudt hjælp med det praktiske, så måske prøver vi igen.

 

Anne opfordrede til sidst de fremmødte til at kontakte aktivitetsudvalget, hvis de har forslag og ønsker til aktiviteter i 2018.

 

Ingen spørgsmål og ordet blev giver videre til Materialeudvalget og Frede Hansen:

Frede takkede alle, der havde haft deres gang i Forneby, for den orden der havde været i 2017.

 

Der er indkøbt diverse dummyer, samt hvad der ellers manglede på lageret.

 

Der er talt vildt op (dog ikke duer), så der skulle være mere korrekte tal på vildtet i fryserne, som også er ved at blive fyldt op igen, til brug for i år. Vi mangler harer/kaniner og gæs.

En defekt fryser er kasseret.

 

Næste gang vi bestiller dummyer , bliver de bestilt i forskellige størrelser og former, så vi har flere valgmuligheder til hjælperne, ligesom vi også fremover vil have både Rød og Rose vin.

 

Ib spurgte til spørgsmål og følgende spørgsmål kom frem:

Jytte: må man bruge skovduer på prøver?

 

Frede svarede, at det var gangbart vildt, så det måtte man, også selv om de smed en masse fjer, på vinderklassen skulle de ikke volde problemer.

 

Jytte. Hvad blev det til med snakken om vildt på prøver?

 

Anders svarede, at man ikke var kommet med noget endeligt, men arbejder hen imod at reducere antal. F.eks. i frit søg med en reduktion fra 6 til 3 stk. og kun forekomst af hårvildt i åben- og vinderklassen. Endvidere arbejdes der på at lave en informationsdag for prøvelæggere, hvor man vejleder i f.eks. antal stykker vildt, der tages op til de enkelte prøver m.m.

 

Derefter gav Ib Annette ordet for en beretning fra Hjemmesiden:

Per Lindsten er webmaster med Annette på sidelinjen.

Det er Per, der overordnet sætter ind og laver opslag og Annette der sætter billeder ind, når vi har nogle gode, der passer til de forskellige opslag.

Det er Per, der er den ansvarlige, og ham man henvender sig til, hvis man har noget, der skal på eller eventuelt rettes. I det daglige kører den bare med det Per sætter ind, så vi kan følge den daglige gøren og laden.

 

Dermed var beretningen slut og Ib sendte den til godkendelse. Ingen stemte imod og beretningen var dermed godkendt.

 

Derefter gik vi over til planer for fremtidigt arbejde og Ib gav først ordet til Anders, derefter til Frede og Anne.

Anders:

Anders fortalte, at han sidste år var lidt bekymret for fremtiden, da det var svært at finde hjælpere. I år er han slet ikke bange for det, da han føler flere og flere tager del i arbejdet. Lige som sidste år er alle, på nær en, prøveleder på plads og vi arbejder for at finde den rette. Vi har sat et stort program op, da der, efter vi havde planlagt vore prøver, dumpede en dobbelt lab-prøve op. Det store program for 2018 skyldes efterspørgsel fra medlemmerne.

Anders håber, at der støttes op om arrangementerne og at folk går ind på Hjemmesiden og tilmelder sig som hjælpere til alle de arrangementer de kan. Der ligger et link på forsiden af Hjemmesien, hvor man kan tilmelde sig. Ellers kontakt den pågældende prøve/skue leder.

 

Anders fortalte, at vi sender 4 trænere af sted på den nye træneruddannelse og sluttede med at takke for samarbejdet i 2017 og håbe på et godt samarbejde i 2018.

 

Frede fortalte at 2018 byder på 7 prøver, fordelt som følger.

 • 11. marts Uoff.WT :  prøveleder Frede Hansen
 • 7. og 8. april Race weekend for Labrador
 • Off. WT: prøveleder Anders Steffesen
 • B-prøve I Knuthenborg: prøveleder Ole Rasmussen
 • 21. april C-prøve: prøveledere Annette Olsen og Jan Sørensen
 • 29. maj  Off. WT: prøveleder ????
 • 8. september B-prøve: prøveleder Frede Hansen
 • 29. september Mock trail: prøveleder Anders Steffesen

En hjælperdag er i støbeskeen, ingen dato endnu.

 

Anne nævnte planlagte aktiviteter for 2018:

 • D-dag søndag d. 1.juli 2018
 • Skue søndag d. 5. august

Anne sluttede med at opfordre medlemmerne til at komme med ønsker og forslag til kommende arrangementer for det nye år.

 

Ib spurgte til spørgsmål til aktiviteterne i 2018?

Jytte foreslog, at vi fik en temadag med det nye Nose Work herned, det er meget oppe for tiden og henvender sig til bredden. Forslaget er noteret og flere ønsker er velkomne.

 

Punkt 5: Ledelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse og decharge, samt budget for indeværende år:

Conny gennemgik regnskabet punkt for punkt. Ib spurgte til spørgsmål og derefter til godkendelse. Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for 2018 blev gennemgået og taget til efterretning.

 

Punkt 6: Valg til regionsledelsen:

IB forklarede, at der var 5 kandidater på listen til valget.

Carina Winther er ny kandidat og Ib bad hende præsentere sig.  Carina fortalte, at hun i 20 år har haft Labrador, hun går på jagt og har pt en unghund, som hun har gået til træning med på regionens hvalpe-  brugsprøve-  og basishold. Carina har gået på prøve med sin hund og arbejder hen imod at deltage på unghundemesterskabet. I sin omgang i klubben, kan hun se, at der er meget arbejde at gøre, og vil gerne bidrage med sin hjælp.

 

Ledelsen har ønsket at udvide bestyrelsen til 7 personer og 1 suppleant. Ib prøvede at finde en kandidat mere, så ledelsen ville kunne bestå af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Det lykkedes ikke og medlemmerne fik stemmeseddel udleveret og information om, at de måtte sætte max 4 krydser. Stemmerne blev talt op og resultatet blev at Anders, Frede, Jan og Carina kom i regionsledelsen. Peter blev suppleant.

 

Punkt 7: Valg af revisor samt revisorsuppleant:

Gert Mikkelsen blev foreslået og blev valgt. Ib fortalte samtidig at Gert havde meddelt, at det var sidste år, han ville tage posten. Så Ib opfordrede de fremmødte til at finde en revisorsuppleant, der i 2018 kunne kigge Gert lidt over skuldrene, for så at overtage hvervet til næste år. Det lykkedes ikke. Ib Lyck blev genvalgt til revisorsuppleant, hvilket han meddelte også bliver sidste år for ham. Der opfordres derfor til, at man er opmærksom på, at begge poster skal genbesættes til næste årsmøde.

 

Punkt 8: Behandling af indkomne forslag:

Ingen

 

Punkt 9: Eventuelt:

Jytte spurgte til retningslinjer for vinderklassetræning. Hun synes ikke, det er tydeligt og endda misvisende i beskrivelsen på Hjemmesiden. Debatten har bølget frem og tilbage i regionen, men Anders slog fast, at det i vinderklassen, som i alle andre klasser, til enhver tid er de respektive trænere, der kan bestemme om de enkelte hunde har kvalifikationerne og magter at træne i vinderklassen. Ib konstaterede, at han var glad for det var trænerne og ikke hundeførerne, der skulle træffe beslutningen, da han ofte har mødt førere, der ikke har kunnet se, hvorfor deres hund f.eks., ikke bestod brugsprøven

 

Jytte foreslog at vi fik en eller to temadage i Nose Work, der er meget in for tiden og en god aktivitet for bredden. Det tages op i udvalget.

 

Derefter erklærede Ib Lyck Årsmødet 2018 for afsluttet og takkede for god ro og orden.

 

Anders fik derefter ordet og oplyste, at vi havde to 25-års jubilarer. Han lykønskede og overrakte derefter nålene til Palle Jensen og Gert Mikkelsen.  Stort til lykke fra regionen.

 

 

                 Palle Jensen                      Gert Mikkelsen 

                     Tillykke med 25 års nåle Palle                                Tillykke med 25 års nålen Gert               

 

  Anders sluttede med at takke for fremmødet og oplyste at regionsledelsen ville trække sig tilbage og konstituere sig.

 

Ref. Anne

 

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster